نیروی انسانی

•    واحد فروش با 5 نفر پرسنل
•    واحد طراحی و محاسبه با 5 نفر کارشناس ار شد سازه
•    واحد تولید با 70 نفر پرسنل شامل مهندسین ،تکنیسین ها و کارگران ماهر
•    واحد مکانیک با سرپرستی مهندس مکانیک
•    واحد خدمات و پشتیبانی با 10 نفر پرسنل تکنسین و کارگر ماهر در تخصص های مختلف