مشخصات سازه و خاك-اثر در نظر گیري اندرکنش خاك- سازه بر پریود طبیعی سوله ها

    مشخصات سازه و خاك

سازه مورد نظر براي مطالعه یک سوله باارتفاع 6 متر ودهانه 20 متر می باشد. محل واقع شدن آن منطقه با لرزه خیزي پایین در نظر گرفته شده است. در

عوض بار جانبی ناشی از باد مورد بررسی قرار گرفته است. مقطع اعضاي سوله از نوع مقاطع غیر منشوري بوده وسقف پوشش دهنده آن از نوع سقف

می باشد. مشخصات خاك به صورت زیر درنظرگرفته شده است: Z سبک با پشم شیشه درنظر گرفته شده است ولاپه ها نیز از نوع مقاطع υ=0.3

به به ترتیب مدول هاي برشی در نظر گرفته شده براي خاك در حالت سست، متوسط، و G3,G2,G نسبت پواسون خاك و 1 υ که در آن

نسبتأ سخت می باشند.در شکل 1 نماي سه بعدي مدل سوله نشان داده شده است.

 

دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاك و مهندسی پی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم

22 و 23 مهر ماه 1394


شکل( 1) : نماي سه بعدي سوله

    بارگذاري و محاسبات

و از روش مدل سازي سقف هاي SAP بارگذاري ثقلی براساس آیین نامه 519 انجام گرفته و در مدلسازي از بارگذاري خودکار ثقلی برنامه 2000

غشایی جهت انتقال بار سطحی به تیرها استفاده شده است. در بار گذاري جانبی ساختمان ها بارگذاري باد و زلزله به صورت مجرا انجام می شود. با

8745 محاسبه شد و در kg 18720 و برش پایه ناشی از زلزله kg مقایسه برش هاي پایه بارهاي بادو زلزله مطابق آیین نامه 519 برش پایه ناشی از باد

940 و براي بخش پشت به باد kg/m نتیجه اثر باد غالب بوده و نیازي به لحاظ نمودن اثر زلزله نمی باشد. در جهت طولی بار باد براي بخش رو به باد

360 و بار مکش kg/m 576 و بار پشت به باد kg/m 600 مطابق آیین نامه در نظر گرفته شده است. همچنین در جهت عرضی بار رو به باد kg/m

540 در نظر گرفته شده است. همچنین اثر اندر کنش خاك – سازه با مدل سازي خاك به روش فنر معادل و استفاده از سختی فنرهاي kg/m لاپه ها

 لیسمر استفاده شده که در این مطالعه از سختی قائم خاك صرف نظر شده و خاك در جهت قائم صلب فرض می شود شعاع پی دایره اي می باشد. r به ترتیب

سختی فنرها در جهات قائم، افقی، دورانی و پیچشی و Kφ ,Kθ ,Kh ,Kv

 

    مراحل انجام کار

مراحل ساخت مدل و تحلیل آن به صورت گام به گام به صورت زیر در نظر گرفته می شود.

- ساخت مدل، تعریف مشخصات و اختصاص مشخصات به اعضا

- بارگذاري ثقلی وجانبی با درنظر گیري اثر اندرکنش و بدون آن

- تحلیل مدل و مقایسه نتایج

صورت گرفته است. SAP لازم به ذکر است که کلیه مراحل ساخت مدل و تحلیل به کمک نرم افزار 2000