نتیجه گیري-اثر در نظر گیري اندرکنش خاك- سازه بر پریود طبیعی سوله ها

    نتیجه گیري


نتایج حاصل از تحلیل دو مدل که در یکی اثر اندر کنش لحاظ شده و در دیگري از آن صرف نظر شده است براي برش پایه ، لنگر خمشی حداکثر و

تغییر مکان بالاي سوله مورد مقایسه قرار گرفته اند. مقایسه مقادیر برش و لنگر خمشی حداکثر در پایه هاي سمت چپ و راست به همراه تغییر مکان

حداکثر بالاي سوله و پریود طبیعی سیستم در جداول 1و 2 مشخص شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاك –

سازه باعث کاهش برش پایه و لنگر خمشی و همچنین افزایش تغییر مکان بالاي سوله می شود.

جدول( 1): مقایسه نتایج به دست آمده از مدل پی صلب با مدل اندرکنش براي پایه هاي سمت راست

پی صلب اندرکنش خاك- سازه


جدول( 2): مقایسه نتایج به دست آمده از مدل پی صلب با مدل اندرکنش براي پایه هاي سمت چپ

پی صلب اندرکنش خاك- سازه

با توجه به انعطاف پذیري نسبتأ بالاي سازه ي مورد نظر تغییر زیادي در پریود طبیعی سیستم مشاهده نشده است که امري طبیعی می باشد.

همچنین براي مقایسه بهتر اثر اندرکنش خاك – سازه فنرهاي معادل سختی خاك براساس سه نوع خاك خیلی نرم ، متوسط ، نسبتأ سخت و بر

اساس روابط لیسمر تغییر داده شده اند. نتایج حاصل از تحلیل این سه مدل براي برش و لنگر خمشی حداکثر پایه هاي سمت چپ ونیز جابجایی حداکثر

بالاي سوله درشکل هاي 2 تا 4 نشان داده شده است.

6شکل( 2): نمودار برش بر حسب سختی خاك


شکل( 4): نمودار تغییر مکان حداکثر در بالاي سوله بر حسب سختی خاك

همان طور که مشخص است نرم تر شدن خاك سبب انحراف مقادیر برش، لنگر و جابجایی نسبت به حالت پی صلب می باشد که این امر بیانگر آن

است که در مواردي که سوله با ارتفاع زیاد و حساسیت کاربري بالا قرار است بر خاك نرم احداث شود بهتر است اثرات اندرکنش خاك سازه در

می باشند. m و مقادیر جابجایی بر حسب N/m طراحی آن لحاظ شود.