مزاياي سوله

 اجزا سوله:

1. ستون 2. رفتر 3. پرلين 4. استرات 5. وال پست 6. بادبند 7. سگراد 8. سينه بند 9. پيچ و مهره 10. سايبان
انواع سوله:

1)تک دهانه به صورت 8- 2).دو يا چند دهنه با ستون مشترک به صورت 88 يا 888 يا8888 -3).دو دهانه به صورت8 - 4).سوله مدور  5).سوله چند ضلعي
طراحي سوله:

امر طراحي سوله کاريست تخصصي و بسيار دقيق، فاکتورهاي مهمي در طراحي دخيل هستند که بي¬ توجهي به آنها مي¬تواند هم هزينه¬ي گزافي را به سازنده تحميل کند که صرفه¬ي اقتصادي را زير سوال مي¬برد و هم ممکن است نتيجه¬ي معکوس داده و استحکام و پايداري سازه را تضعيف نمايد. براي طراحي يک سوله اطلاعات زير مطلوب است : بار برف و نيروي باد ارتفاع جانبي سوله شيب مورد نظر سقف و طبيعتا محاسبه ي ارتفاع تاج طول دهانه ي عرضي طول دهانه هاي طولي و تعداد قاب هاي طولي در نظر گرفته شده آيا جرثقيل در طراحي سوله در نظر گرفته شود يا خير ؟ پوشش مورد نظر سقف . با دانستن اطلاعت فوق و ابعاد در نظر گرفته شده جهت سوله اقدام به طراحي آن مي نماييم که در نهايت تبديل به نقشه اي اجرايي خواهد شد و مي¬رود براي اجرا . اما اجراي سازه¬ي سوله خود ماجرايي ديگر است، در ظاهر آسان اما در باطن مشکل است و باز هم کار هر کسي نيست و تيم¬هاي مهندسي خاصي هستند که نسبت به اجراي سوله اقدام مي¬کنند. مونتاژ و رگلاژ و تنظيم قاب هاي سوله کاريست بسيار حساس، هممواره در نظر داشته باشيد که مهاربندهاي جانبي سوله به سرعت و همزمان اجرا گردند زيرا يکي از نقاط ضعف سازه¬ي سوله ضعف پايداري آن در برابر نيروهاي جانبيست که البته اين امر توسط مهاربندهاي جانبي کاملا مهار مي¬گردد اما زمان اجراي آن از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است.

پرتال قاره رتبه شماره یک تبلیغات و نیازمندی در ایران
مزاياي سوله:

1- ايجاد استحکام متناسب با نياز طراحي 2- امکان پرهيز از عيوب ذاتي سازه‎هاي تيرورقي در سوله 3- امکان طراحي و اجراي سازه‎هايي با ابعاد بزرگ و بسيار قابل توجه 4- فونداسيون سبک‎تر در قياس با سازه‎هاي مشابه تيرورق 5- سبکي قابل توجه سازه 6- ايمني زياد در برابر عوامل مخرب محيطي همچون زلزله ( به دليل نسبت استحکام به وزن بالا ) 7- انعطاف پذيري زياد 8- توانايي اجراي سازه‎هايي با اشکال متنوع 9- امکان استفاده از مصالح متنوع در ساخت سوله