بررسی اتصالات و جوشکاری سازه های فلزی در کشور و مقایسه آنها با استانداردهای جهانی

 

بررسی اتصالات و جوشکاری سازه های فلزی در کشور و مقایسه آنها با استانداردهای جهانی

تجربه زلزله های متعدد نشان میدهد

که عامل ریزش بسیاری ازساختمان ها و سازه های فلزی شکست دراتصالات جوشی سازه بوده است

لذا مطالعات گسترده ای دررابطه با طراحی اتصالات جدید و افزایش کیفیت جوش صورت گرفته

وبصورت استانداردهای لازم الاجرا ارایه شده است

دراین پژوهش استاندارد AWS درمورد جوشکاری سازه های فلزی درامریکا با مبحث دهم ازمقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های فولادی ایران و استاندارد 2800 زلزله ایران مقایسه میشود

همچنین نقشه های سازه ای تعدادی ازساختمان های اسکلت فلزی مورد بررسی قرارگرفته و با عکسبرداری ازسازه های فولادیدرحال ساخت شیوه جوشکاری و نوع اتصالات به کاررفته درآنها با دیگر استانداردهای جهانی مقایسه گردید

این پژوهش نشان داد جوش ها و اتصالاتی که به عنوان جوشهای حساس درسازه های مقاوم به زلزله شناخته میشود

اصولا درنقشه های سازه ای مطرح نمی شوند و نوع طراحی جوشهای بکاررفته درآنها نیز کاملا متفاوت با طراحی سایر استانداردهای جهانی است