قابلیت ها

طراحی ،اجرای دقیق و نظارت وطابق آیین نامه های :


•    مقررات ملی ساختمان مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)
•    مقررات ملی ساختمان مبحث دهم (طراح و اجرای ساختمان های فولادی)
•    مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان)
•    آیین نامه 2800 (طراحی ساختمان ها در برابر زلزله)
•    نشریه شماره 264 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  (آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی)
•    نشریه شماره 325 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی)


•    آیین نامه های AISC  امریکا:
(201-06،303-10 ،358-10 ،341-10، AISC 360-10 )


آیین نامه های جوش آمریکا :
(D01.8 ،D01.1 ،B02.1،B01.10 AWS)