خدمات

•    تهیه مصالح ،ساخت،رنگ و نصب کلیه اسکلت های فلزی و سوله


•    آمادگی هرگونه پیمانکاری بدون مصالح